Facebook
Jesteś tu: Regulamin

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYDAWNICTWOAMBER.PL

 

Sklep internetowy wydawnictwoamber.pl, funkcjonujący pod adresem: www.wydawnictwoamber.pl  prowadzony jest przez:

Wydawnictwo Amber Sp z o.o. z  siedzibą przy ul. Królowej Marysieńki 58, 02-954 Warszawa, zarejestrowaną pod nr KRS 0000109107  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-00-09-762 o  kapitale zakładowym 105 000,00 zł.


 

§ 1.
Składanie i realizacja zamówień


1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu i Regulaminie.  

2. Klient, zamierzający nabyć towar, może składać zamówienia:
1) za pośrednictwem strony internetowej www.wydawnictwoamber.pl,  24  godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia,
a) po zarejestrowaniu się - w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu - w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w Sklepie,
b) bez zalogowania (szybkie zakupy);
2) e-mailowo – przesyłając e-maila na adres sklep@wydawnictwoamber.pl, 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w ww. wiadomości następujące informacje: zamawiany towar/y wraz z EAN-em danej pozycji, ilość zamawiana, dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, wybrany sposób wysyłki towaru, sposób płatności; w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu.


3. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiana faktura.

4 Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli zamówienie zostało uprzednio przez niego opłacone.

5 Sklep  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

6 Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

 

§ 2.
Ceny towarów


1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym towarze.

2. Dostawa książek dostępna jest na terytorium Polski.

3. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:
- wyrażone są w złotych polskich;
- zawierają podatek VAT;
- nie zawierają kosztów przesyłki.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 

§ 3.
Modyfikacja składanych zamówień


1. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail:  do momentu przekazania towaru do wysyłki.

3. Dokonywane przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.

4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim,  zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

 

§ 4.
Formy płatności

 

1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:
osobiście, płacąc gotówką Kurierowi firmy Fedex gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy odbiorze
płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068)
 

§ 5.
Czas realizacji zamówienia

 

1. Zamówienia są realizowane w ciągu 1-3 dni  roboczych wyłącznie na terytorium Polski.

2. Przesyłki wysyłamy wyłącznie kurierem. Nasze paczki obsługuje firma Fedex, a dostawa przesyłek odbywa się zgodnie z procedurami firmy Fedex.

  • zamówienia poniżej 120 zł - koszt wysyłki wynosi tylko 14zł
  • zamówienia powyżej 120 zł - wysyłka GRATIS!

3. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

 

§ 6.
Reklamacje

 

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.

2. W przypadku, gdy dostarczony towar:
1) w chwili jego wydania jest niezgodny z umową – jeżeli nabywcą jest konsument,
2)  ma wady  lub ma uszkodzenia  mechaniczne powstałe w trakcie transportu – jeżeli nabywcą jest dowolny Klient.
Klient ma prawo złożyć reklamację.

3. W przypadkach określonych w ust. 2  Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.

4. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  . Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji.

Reklamowany towar powinien zostać wysłany na adres:

Wydawnictwo Amber Sp z o.o
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
z dopiskiem: "reklamacja"

W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz.

5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy .

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

7. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji.

8. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, bądź też będzie pociągała dla Sklepu nadmierne koszty, Klient będzie miał prawo domagać się odpowiedniego obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

9. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

10. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego towaru w zamian za towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta przyjęcia takiej propozycji w drodze e-mailowej.
 

§ 7.
Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane (towar nie został wysłany), kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@wydawnictwoamber.pl.W przypadku wysłania  zamówienia, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 2-5.

2. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania przesyłki.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: datę, imię, nazwisko, informację o przedmiocie umowy oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym www.wydawnictwoamber.pl, jak również winno być podpisane.


Zwracany towar powinien zostać wysłany na adres:

Wydawnictwo Amber Sp. z o.o
ul. Raszyńska13
05-500 Piaseczno
z dopiskiem: "zwrot"


4. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w sposób zgodny z przesłanym oświadczeniem.
W przypadku braku takiej informacji w przesłanym oświadczeniu pracownik Biura Obsługi Klienta Sklepu dokona zwrotu należności w sposób identyczny z dokonaną wpłatą. Jeśli ww. sposób nie będzie możliwy pracownik Biura Obsługi Klienta Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego sposobu zwrotu środków pieniężnych.


 § 8.
Dane osobowe


1. Podawane przez Klienta dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)  niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie Sklepu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Sklepu. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia.
Zarówno przechowywanie, jak i przetwarzanie przez Sklep danych odbywa się w celu realizacji umowy sprzedaży Klientowi towarów. Klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.

2. Podawane przez Klienta dane niezbędne do zrealizowania wysyłki zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej lub Kurierowi firmy Fedex realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu.

3. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty sklepu, ofert specjalnych – promocji, przecen (tzw. newsletter) i kodów rabatowych.

4. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line za pośrednictwem systemu Przelewy24. Klient upoważnia Sklep do przekazywania firmie PayPro SA, będącego właścicielem serwisu Przelewy24, jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

6. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od  25.12.2014.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Zwroty